Privacy Statement

Stichting Amsterdams Kleinkunst Festival (hierna: “AKF”) verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geeft zij hierover de volgende informatie.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Amsterdams Kleinkunst Festival, Eerste Helmersstraat 106-M, 1054 EG te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister met nummer 41206626.

Doel van de gegevensverwerking
Het AKF verzamelt gegevens van personen die bij het AKF kaarten kopen of anderszins diensten of producten van AKF afnemen, van bezoekers van de AKF website en van abonnees van de AKF nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: “klanten”) voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren en/of verwerken van reserveringen en de verkoop van theaterkaartjes en andere producten;
  • Om klanten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om klanten nader te kunnen informeren met betrekking tot een voorstelling waarvoor de klant een kaart heeft gereserveerd en/of gekocht;
  • Voor marketing activiteiten van het AKF, meer specifiek om klanten te kunnen informeren over het AKF, de voorstellingen van het AKF en andere producten en diensten van het AKF;
  • Om nieuwsbrieven toe te kunnen sturen aan klanten die zich daarvoor hebben aangemeld;
  • Voor klanttevredenheidsonderzoek met het oog op programmering en het bepalen van doelgroepen;
  • De naleving van wettelijke verplichtingen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking is het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die het AKF met u sluit en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van het AKF en van haar klanten en derden. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief en het plaatsen van cookies vraagt het AKF toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Deze aanmelding kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere keer dat het AKF u per e-mail een boodschap stuurt voor direct marketing doeleinden wordt u een afmeldlink onderaan de mail geboden via welke u ervoor kunt zorgen dat u wordt verwijderd uit het bestand dat het AKF gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Welke persoonsgegevens; bron
Het AKF verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, bankgegevens, functie, en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening of één van de andere onder 2 genoemde verwerkingsdoeleinden.

Het AKF verkrijgt de persoonsgegevens meestal omdat u deze zelf aan haar bekendmaakt bij de aankoop van een kaartje voor een evenement voor het AKF. U verstrekt uw persoonsgegevens die essentieel zijn voor de verkoop (deze zijn verplicht) en eventueel verstrekt u andere (niet verplichte) persoonsgegevens.


Ontvangers van de persoonsgegevens
Het AKF deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoeleinden. Persoonsgegevens kunnen mede worden gedeeld met ingeschakelde opdrachtnemers zoals bijvoorbeeld onze ticketing leverancier. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG, sluit het AKF in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Uw persoonsgegevens worden door het AKF niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde verwerkingsdoeleinden.

Cookies
Het beleid dat het AKF hanteert omtrent cookies vindt u in ons cookie beleid.

Uw rechten
U hebt het recht om het AKF te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om het AKF te verzoeken om de gegevens te wissen.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met het AKF per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Het AKF neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Beveiliging en derden
Het AKF (en haar leveranciers) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers. Voor uw gemak zijn op de website www.amsterdamskleinkunstfestival.nl hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van het AKF, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.


Wijzigingen Privacyverklaring

Het AKF kan dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zal hier dan een update plaatsen.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met het AKF via:

Amsterdams Kleinkunst Festival
t.a.v. secretariaat
Eerste Helmersstraat 106-M
1054 EG Amsterdam
info@amsterdamskleinkunstfestival.nl

 

Versie: 20 mei 2018